தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Unfolding Consciousness > Spirituality & the Tamil Nation > Ramalinga Atikal - Vallalar >  திருவருட்பா - முதல் திருமுறை (1 - 537) > இரண்டாம் திருமுறை (571 - 1006) > இரண்டாம் திருமுறை (1007 - 1543) > இரண்டாம் திருமுறை (1544 - 1958) > மூன்றாம் திருமுறை (1959 - 2570) > நான்காம் திருமுறை (2571- 3028) >  ஐந்தாம் திருமுறை (3029-3266) >ஆறாம் திருமுறை (3267 -3871) > ஆறாம் திருமுறை (3872 - 4614) > ஆறாம் திருமுறை - (4615 - 5063) > ஆறாம் திருமுறை - (5064 -5818) > திருவருட்பா - பல்வகைய தனிப்பாடல்கள் > திருவருட்பா அகவல் & திருவொற்றியூர் வடிவுடை மாணிக்க மாலை

 
tiruvarutpA of rAmalingka aTikaL
tirumuRai -II part 2 (verses 1007 - 1543)

திருவருட்பா
இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்) அருளியது
இரண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் (1007 - 1543)Author: Ramalinga adigal (aka vaLLaLar)
Etext input: Mr. Sivakumar of Singapore (www.vallalar.org) . Our sincere thanks go to Mr. Sivakumar for allowing us to present the TSCII format version of tiruvarutpA verses as part of Project Madurai collections.
Proof-.reading of TSCII version: Mr. P.K. Ilango, Erode, Tamilnadu, India . © Project Madurai 1999 - 2004
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted
to preparation of electronic texts of tamil literary works and to
distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are
available at the website http://www.tamil.net/projectmadurai

You are welcome to freely distribute this file, provided this
header page is kept intact.


திருமுறைகள் வெளியீடு அட்டவணை

1. முதல் திருமுறை ( பாடல்கள் 1-570)
2. 1 இரண்டாம் திருமுறை முதல் பகுதி ( 571-1007)
2.2. இரண்டாம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி (1007-1543)
2.3. இரண்டாம் திருமுறை மூன்றாம் பகுதி (1544-1958)
3. மூன்றாம் திருமுறை (1959 - 2570)
4. நான்காம் திருமுறை (2571 - 3028)
5. ஐந்தாம் திருமுறை (3029 - 3266)
6.1 ஆறாம் திருமுறை - முதற் பகுதி (3267 -3580)
6.2 ஆறாம் திருமுறை - இரண்டாம் பகுதி (3872 - 4614)
6.3 ஆறாம் திருமுறை - மூன்றாம் பகுதி (4615 - )
7. திருஅருட்பா பல்வகைய தனிப் பாடல்கள் ( 163 )

Mail Us up- truth is a pathless land - Home