தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home >Tamil Diaspora - a Trans State Nation  -  தமிழ் அகம் - ஓர் உணர்வா, அல்லது இடமா? > Canada > கனடா,கியூபெக்கில் வெல்க தமிழ் நிகழ்வு

Tamils - a Trans State Nation

Canada - கனடா
- an estimated 300,000 Tamils live in Canada -


Mail Us up- truth is a pathless land - Home