தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search
Home > Culture & the Tamil Contribution to World Civilisation  > Sathyam Art Gallery > Puthumai Penn > Puthumai Penn > Her World > Mother & Child (1) > Memory Lane > Entwined > Savitri > Mother & Child (2) > Mother > Vennira Aadai > Naked > Kaalachchakram

Sathyam Art Gallery

Puthumai Penn - புதுமைப் பெண்
- Paintings in Oils by Jayalakshmi Satyendra -

"..ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால்
அறிவி லோங்கி இவ் வையம் தழைக்குமாம்..
நிலத்தின் தன்மை பயிர்க்குள தாகுமாம்..."

- Subramaniya Bharathy in Puthumai Penn

SHE, THE WOMAN of TAMIL EELAM...

A poem in Tamil by Vanati, captain of the armed wing of the Liberation Tigers of Tamil Eelam, born on 19-02-1964 and died on 11-07-1991 at the battle for Elephant Pass. English translation is by Professor Peter Schalk

Poem in Tamil

Her forehead shall be adorned
not with kunkumam (but) with red blood.
All that is seen in her eyes
is not the sweetness of youth (but) the tombs of the dead.
Her lips shall utter
not useless sentences
(but) firm declarations of those who have fallen down.
On her neck will lay
no tali, (but) a Cyanide capsule!
She has embraced
not men , (but) weapons!
Her legs are going and searching,
not for searching a relationship with relatives
(but ) looking towards the liberation of the soil of Tamililam.
Her gun will fire shots.
No failure will cause the enemy to fall!
It will break the fetters of Tamililam!!
Then from our people's lips
a national anthem will tone up!!!
 
Mail Us Copyright 1998/2007 All Rights Reserved Home